2019-09-02

Adatkezelési tájékoztató

iSkin Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

iskins.hu

2018. május 25.

1. Az adatkezelő (Üzemeltető) adatai

Cégnév:                       iSkin Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                     HU-2230 Gyömrő, Eperfasor u. 20.

Képviseli:                     Nagy Gergely ügyvezető

Adatvédelmi kérdésekben kapcsolattartó személy(ek) neve,elérhetősége:           

Nagy Gergely ügyvezető

E-mail:                         info@iskins.hu

Tel.:                             06-30-779-4570

Jelen adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

2. Az adatkezelés elvei

2.1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés

céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie

(adatkezelés célhoz kötöttségének elve).

2.2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető (adattakarékosság elve).

2.3. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani (adatminőség).

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelésre az (1.) iskin.hu/cart/ és az (2.) iskin.hu/kapcsolat/ internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során önkéntesen közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul.

4. Az adatkezelés célja

Üzemeltető a termékértékesítésre irányuló szerződés létrehozása (3. pont (2.)), valamint az üzemeltető felől történő elektronikus megkeresés, levél küldés (3. pont (1.)) könnyebbé tétele céljából kezeli az érintett(ek) személyes adatait.

5. Az érintettek köre

A weboldalon on-line üzenetet küldők, illetve vásárlók, megrendelők (együttesen: felhasználók, érintettek).

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

On-line üzenetküldés esetén a személyes adatok a levél beérkezésétől számított 1 hónapon belül törlésre kerülnek, amennyiben nem jön létre szerződéses kapcsolat.

Szerződéses kapcsolat létrejötte esetén a számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig megőrzésre kerülnek a megadott személyes adatok, kivéve a telefonszám és e-mail cím, amelyek 1 év elteltével törlésre kerülnek.

7. A kezelt adatok köre

On-line üzenetküldés esetén:

  • név
  • e-mail cím

Vásárlás esetén:

  • név
  • cím
  • e-mail cím
  • telefonszám

8. cookie elhelyezésére és azok fajtáira vonatkozó tájékoztatás

Üzemeltető weboldalán nem alkalmaz cookie-kat, így adatokat nem kezel ebből a célból.

9. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat a leírt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Üzemeltető nem vesz igénybe pénzügyi szolgáltatót és futárcéget, adatot részükre át nem ad.

10. Adatfeldolgozás és az összes adatfeldolgozó feltüntetése

Weboldal üzemeltető nem ad át személyes adatot feldolgozásra.

11. Az érintett jogai

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@iskins.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

  •  tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését, valamint
  • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

12. Az érintett tájékoztatásának szabályai

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

13. Tájékoztatás megtagadása

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ában meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410, honlap: www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről a Társaság a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

14. Adatok helyesbítése

Ha az adatkezelő az érintett nyilatkozata vagy saját eljárása során arra a megállapításra jut, hogy a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

15. Személyes adatok törlése vagy zárolása

A személyes adatokat törölni kell, ha:

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri;

c) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatokat, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Az így zárolt személyes adatok kizárólag addig kezelhetők, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

16. Személyes adatok megjelölése

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatokat, ha az érintett vitatja azoknak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

17. Tájékoztatás helyesbítésről, törlésről, zárolásról, megjelölésről

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

18. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatoknak a kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az adatkezelő a megvizsgálási határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

19. Jogorvoslati lehetőségek

Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a info@iskins.hu e-mail címen.

A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit a GDPR, az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., tel: 06 1 391-1400, mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett vagy az adatátvevő a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz (törvényszék) is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati kérelmével, panaszával az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.

20. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket (adatokhoz hozzáférhetőség, jelszavak, titkosítás, zárható szekrények, stb.) és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

0
%d blogger ezt szereti: